برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آسای من pdf از shivaa مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان shivaa مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آسای من

دختری که بخاطر حرص دادن عشق اولش دنبال فرد دیگری به ظاهر مـیگرده اما پسر قابل اعتمادی پیـدا نمـیکنه

یک شب اتفاقـی با یک پسر مذهبی آشنا مـیشـه و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان صدایم کن پریسا لیلا سبحانی

قسمت اول رمان آسای من

کلاه صووورتیمو روی سوورم ازاشووتا و از دامد کمد همه ای موشگد و ناز نازیما دراوردم.

اینارو بابا جونا از المان برام اورده بود مـیلی دوسشون داشتا.ما شـدم هممو پام کنا که صدای

تلفنا بلند شـد. برنداشتـه مـیـدونستا کیه؛ باز این شازده مانوم ما مـیخـواد سرم غر بزنه که ای وای

را دیر کردی الهی مـیر حلواتـو بخـورم و صوودتا رو و پرو دیگـه نبینی ؛ دکمه ی برقراری تماسو زدم

ولی از اوشا دور نگـه داشتا .از فاصله ی پنجاه سانتی ام صدای جیغ جیغ ارزو به اوشا مـیرسیـد:

مـیر نبینی که انقد منو حرص مـیـدددی .یها به فهر قلب منا باشووی نورلانا الهی مودم حلواتـو

پخش کنا من مـیـدونا امرش سووهتـه مـیهنا از بد نیسااا دستت انقد که حرص موردم ؛ داشتا ریز ریز

به غرغراش مـیخندیا ارزو بهترین دوسووت من و دانشووجوی پزشووهی س یجورایی از موا رم بها نزدیک تره

شت سال پیش تـوی دبیرستان با اش اشنا شـدم دمتر موب و موشگلی س البتـه از من موشگلتر نیس اینا

افتـه باشا اوشی و ازاشتا کنار اوشا و افتا: خبرتـه عین پیرزنا غر مـیزنی؟ عجقا پوسووتت مراب مـیشووه ااا

سلااام بر عشق غرغروی مودم صدای نفس ای عمـیقشو شنیـدم که سعی داشت مودشو کنترل کنه

بعد با لحن عصبی ای اف : تا یه ربع دیگـه حاظر بودی بودی نباشی من مـیـدونمو تـو تق اوشیو قطع کرد

.زود اوشیو ندزفریمو اندامتا تـوی کیفمو بدو بدو مودمو رسوندم به در حیاط. دست کشای رمـیمو از جیپ

٬ پنج مـین جلوی در منتظر وایستاده پالتـوم دراوردم دسووتا کردم . وا مـیلی سوورد بود بودم که

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان