برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دنیای عروسک ها pdf آریانا امـینی و نگین حسینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آریانا امـینی و نگین حسینی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دنیای عروسک ها

رمان درباره ی سرنوشت دو دختر به نام ترسا و اریاناست

 

که هردو محکومند به یک ازدواج اجباری
اما ایا تن به این ازدواج مـیـدهند

بین عشق و خانواده کدامـیک را ترجیح مـیـدهند

ترسایی که عاشق علیرضاست و علیرضا فقط برای منافع شخصی بدنبال اوست

سرنوشت این دو چه مـیشود

ایا تن به این ازدواج اجباری مـیـدهند تا خانواده هایشان را نجات دهند

چه مشکلاتی در سر راهشان وجود دارد…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در قدیم مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان دنیای عروسک ها

باصدای جیغ بلندی از خـواب پریـدم وای خدا چی شـده عراقـی ها حمله کردن شروع

کردم به جیغ کشیـدن

که یه دفعه دراتاقم باز شـدو مامانم اومد تـو اونم باجارو مامان:چتـه گیس بریـده چتـه

جیغ مـیزنی _مامان بدبدخت شـدیم بهمون حمله شـده مامانم یه سری از تاسف تکون دادو

رفت وا خدا چشونه من مـیگم بمون حمله شـده مـیزاره مـیزه دباره همون صدا بلند شـد یه

نگـاه به دوروبرم انداختم دیـدم صدای االرم گوشیمه اه سکتـه کردم این آرسام عوضی دوباره

رفتـه صدای گوشیمنو عوض کرده نکبت)یه بار تـوتاکسی نشستـه بودیم هی صدا جیک جیک

مـیومد راننده هم هی اینورونگـاه اونور نگـاه صدارا پیـدا نمـیکرد بدبخت فکرمـیکرد گنجیشکه

یه جا گیرکرده تـوماشینش هی ماشینو خاموش مـیکرد مـیرفت داشبردا مـیـداد باال دوباره

مـیومد سوار مـیشـد بعدکه پیاده شـدم فهمـیـدم صدای زنگ گوشی من بوده(

بلند شـدم جنگل روسرمو درس کردن رفتم پایین به به ببین چه کرده مامـی جون رفتم سالم

کردم نشستم تا نشستم دیـدم چای برامن نیست بلند شـدم چایی بریزم چایما که ریختم

نشستم دیـدم هیچی تـو سفره نیست)ایوووول سرعت عمل(بله آرسام و پدرعزیزم سفره را

جارو کردن_پس من چی ارسام:ننو درد چه خبرتـه مثل گـاو مـیخـوری یکمم برا ما

مـیزاشتی_چشام داشت از کـاسه درمـیومد روکه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان