برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان امپراطوری گرگ ها pdf از م.قربانپور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان م.قربانپور مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/فانتزی/رمانتیک

خلاصه رمان امپراطوری گرگ ها

«لوریانس» دختر خردسالی که در فاحشـه‌خانه متـولد شـده برای شروع فاحشگی

تحت فشار قرار مـیگیرد، او که دیگر از قرار گرفتن در این اوضاع و مواجهه با مردم بی‌رحم

شـهر به تنگ آمده در پی جنونی دیوانه وار از دنیای انسانها مـیگریزد و به جنگل وحشی پناه مـیبرد

تنهایی و ترس و دنیای رازآلود جنگل تغییر بزرگی در زندگی او ایجاد مـیکند،

به دنیای وحش خـو مـیگیرد و رفتـه رفتـه دل در گرو عشق گرگ سیاه تنومندی مـیـدهد و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان حریر و آتش مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان امپراطوری گرگ ها

کـالفه و بی حوصله گفتم: این پسر خاله ی اصال بیخیال این حسامه

سایه: ااا اوم چیزه خـوشبختم اقا حسام

حسامـیه نگـاه بی تفا وت بهش انداخت و گفت:همچنین پسره مغرور

سایه کـال زوم بود رو حسام

دستشو گرفتم نا محسوس به نیشگون ازش گرفتم و گفتم:بستـه خانوم ضایه راه افتادیم

سایه: مادمازل خبیث بگو ببینم از کی پیشتـه؟؟

گفتم:یه جوری مـیگـه پیشتـه انگـار بچمه

من:اهان بچمو مـیگی دیگـه واال هفتـه پیش نزاشت ادامه بدم

سایه:بسه بسه بمـیر با این مسخره بازی هات ولی خیلی خـوشگله ها

من:پسره الدنگ

سایه: حیف پسر به این ماهی برگشت و یه نگـاه بهش انداخت اصال از نگـاهش خـوشم

نیومد ایش حیف که دوستمه

من:االغ جان خـوردیش

سایه: چیکـارس؟

من:مستر سرگرده

سایه:او مای گـاد پلیس

من:ببند اون نیش هفت متری رو

رسیـدیم به بچه ها همه تا منو دیـدن خندیـدن

من:هااا؟ چیه؟؟ دلقک دیـدیـد؟؟؟

اراد که یکی از بچه های دانشگـاه بود گفت: سالم مادمازل خبیث چتـه عصبانی؟؟؟

من:به خـودم مربوطه

حسامامد جلو: معرفی نمـی کنی؟؟من:به من چه اخ خـورد تـو برجکش خخخخ حقتـه مستر غرور

اراد:بله باز روح خبیث

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان