برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پرشان pdf از روشا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان روشا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان پرشان

 درباره ی دختری به اسم پرشان هستش که به خاطر شیطون  و تخص بودن دوبار

تـو دام تجاوز پسری به اسم سپهر مـیفتـه ولی هر دفعه یه جوری از مخمصه فرار مـیکنه تا اینکه..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جس کبود روشا

قسمت اول رمان پرشان

پرشاااااااان ……..ميكشمت

با صداي داد پدرام پارچ و روي زمين

انداختم و با كله از اتاق بيرون پريدم .

وايسا زلزله تا خـودم نگرفتمت تيكه تيكه ات كنم .

پشت پدر كه ايستاده بود و به قيافه ي

پدرام مي خنديد سنگر گرفتم و گفتم :

تـو خـواب ببيني !

پرشان من گفتم بري پرهام و بيدار كني نه اينكه بفرستيش زير دوش آب .

نگـاهي به مامان كه تـوي چارچوب در ايستاده بود كردم و گفتم :

آخه خـودت بگو مامان خانم اين خرس

خـوش خـواب به جزء اين كار جور ديگـه اي بيدار ميشـه ؟

معلومه كه بيدارميشم تـوبلد نيستي مثل آدم منو بيدار كني ؟

پدرام بس كن برو لباست و عوض كن بايد بريم

بلكه براي يه بارم شـده همه منتظر ما نباشند .

پدرام در حاليكه به سمت اتاقش مي رفت برايم خط و

نشان مي كشيد كه منم به تلافي براش زبونم و در آوردم .

دختربس كن اينقدر داداشت و اذيت نكن .

آخي بميرم اين پسر شما هم كه مظلوم !!!!!

آقا سينا به جاي خنديدن يكم اين دخترت و نصيحت كن بلكه دست از اين كاراش برداره .

و بعد از اين حرف پشتش را كرد و داخل آشپزخانه رفت ، با رفتن مامان پدر ريزريز خنديد و

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان