برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تدریس عاشقانه pdf از نامشخص با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دستم و زیر چونم زدم و با لذت به استاد ترم جدیـد نگـاه کردم
پری سقلمه ای به پهلوم زد و گفت
مثل اینکه حسابی چشم تـو گرفتـه ها لابد الان داری خیالبافی مـی کنی

بین این همه کشتـه مرده تـو شانسی نداری رفیق!
آهی از سر لذت کشیـدم و گفتم
یه حسی بهم مـیگـه این دیگـه نیمه ی گمشـدمه
خندیـد و گفت
تـو هر روز راجع همه همـین حسو داری من که مـیگم کمتر دنبال نیمه ی گمشـدت بگرد

مـیگم نکنه نیمه ی گمشـدت همون فامـیل از فرنگ برگشتـه تـون باشـه هان؟
با انزجار صورتم و جمع کردم و گفتم
خدا نکنه! اه اه تـو نمـی‌دونی مامانش
حرفم با صدای محکم استاد قطع شـد
اگـه بحث تـون واجب تر از درسه تشریف ببریـد بیرون
آب دهنم و قورت دادم و گفتم
واجب تر که هست استاد اما ما همـینجا راحتیم
همه خندیـدن از اینکه ضایعه ش کردم حرصش گرفت سر ماژیک رو بست و گفت
بفرماییـد هر چی تا اینجا تدریس کردم و کنفرانس بدیـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان