برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عروس سفارشی pdf از مریم افروغ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم افروغ مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان عروس سفارشی

آیناز دختر شر و شی طون که همه خاستگـاراش رو فرار ی مـیـده حاال به درخـواست پدرش مجبور مـیشـه

کسی رو انتخاب کنه که فقط عکسش رو دیـده و بدون جشن و با ی ک عقد تلفنی به خارج کشور

پست بشـه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تردیـدی به رنگ دل یاس صبور

قسمت اول رمان عروس سفارشی

هر چه بیشتر م ی گشتم کمتر پیـدا مـیشـد یعنی چی؟ چرا کسی دنبالم نیومده؟ یعنی براشون اینقدر

بی ارزشم؟ آیناز خانم

به طرف صدا برگشتم پسر ی حدودا ب یست و پنج ساله با چشمان مشکی

بله خـودم هستم

لبخندی زد پس شما زن داییم هستین

ی این؟ ولی به پاشا نمـیخـورد سنش باال باشـه البتـه به عکسش ی عنی بهم

چشام گرد شـد زن دای

دروغ گفتن؟

دلم مـیخـواست کی فم و رها کنم و تا تـوان دارم بدَوم ولی بایـد کجا م یرفتم؟ ناچار تسلیم شـدم

شما خـواهرزاده ی آقا ی پارسا هستیـد؟ بهتـون مـیخـوره برادرشون باشیـد

بله مهیاد هستم پنج سال ازش کوچی کترم

نفس راحتی کشیـدم که از چشاش دور نموند و باعث شـد خندش بگ یره

زن دایی بفرماییـد از ا ین طرف ماش ین رو اونجا پارک کردم

نگـاهی برزخ ی به سمتش کردم به من نگو زن دایی فکر کنم چند

سال ازم بزرگتر باشی سرش رو تکون داد باشـه آیناز خانم

چرا خـودش نیومد دنبالم؟

دست و پاش رو گم کرد چی

ز کـار داشتن منو فرستادن

به ماشین رسیـدیم قفل ماشین رو زد و کی فم رو صندوق عقب گذاشت ماشااهلل مامان هر چی

تـونست چپوند تـو ک یف مثل اینکه قرار قحطی بیاد

در ماشی ن رو برام باز کرد سوار شـدم ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان