برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق بلاتکلیف pdf از مهدیه رزازپور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهدیه رزازپور مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان عشق بلاتکلیف

آیفون زنگ خـورد از روی مبل بلند شـدم بهش نگـاه کردم انگـاری نگران بود

روی مبل نشستم چند لحظه گذشت تا امد داخل دادم کنارم نشست پویان

حالت چطوره حال کسی رو دارم که بهش خیانت شـده پویان

نگـاه موضوع اونی نیست که تـو فکر مـیکنی از روی مبل بلند شـدم و با عصبانیت گفتم..

رمان پیشنهادی دانلود رمان پیغام عشق مهدیه رزازپور

قسمت اول رمان عشق بلاتکلیف

دیگـهههه بدترر پویان مـگـه قلب من بازیچه ی اگـه عاشقم نبود به جهنم که نبود پس چرا کـاری

کرد که فکر کنم عاشقمه اگـه ندا عاشقش بود چرااا همون اول نگفتتت چرا گذاشت برای خـودم

رویا ببافم اونا نه نتـهااا بهم خیانت کردن بلکه منو هم بازی دادن عشقو مسخره کردن وایییییی

پویان ندا مـیخـواست درحقت دوستی کنه واسه همـین این بازی رو ترتیب داد

خفههه شوو پویان اون دوتا یه بازی مسخره و بی رحمانه ترتیب دادن تا منو بشکنن من با

ارمان کلی رویا بافتم پویاان دوساله داره با قلب من بازی مـیشـه ندا مـیخـواست رفاقت کنه همون

روز که بهش گفتم دارم عاشق ارمان مـیشم مـیگفت که عاشقه ارمانه بخداااا مـیکشیـدم کنار و برای

خـوشبختیشون دعوا مـیکردم اما اوناا با من بازی کردننن قلب منو شکستن

پویان اره تـو حق داری

پ ن پ ندارممم بازم خدااروشکر حقـیقت رو فهمـیـدم واییی اگـه با ارمان ازدواج مـیکردم تمام

مدت بایـد شاهد خیانت ندا و ارمان مـیموندم بازم خـوب حقـیقت اشکـار شـدپویان مهدیس برو با ندا و ارمان حرف بزن

دیگـه نمـیخـواممم ریختشونو ببینم

پویان اما اگـه باهام حرف بزنیـد مـیتـونیـد این موضوع رو حل کنیـد

چیزی قرار نیست حل بشـه آرمان و ندا واسه من مردن درست با قلبم بازی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان