برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آغوش تـو pdf از زهرا فاطمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا فاطمـی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آغوش تـو

فاطی دختری که زمونه برخلاف رویاهاش مـی چرخه و چرخِ فلک

دودمانش رو به بادِ تباهی مـی سپره

دل به آشوب عشقـی مـیـده که پایان راهش چیزی جز نابودی و

بیزاری از عشق نیست و غوطه ور در اعتماد به عشقِ نوجوانی،

در یک لحظه دنیای زندگیش زیر و رو مـیشـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان آغوش تـو

مامان نمـی تـونم ب خدا

نمـی تـونم و کوفت خجالت بکشـه موقع شوهرتـه ی کله پاچه بلد نیست بار بزاره

کله پاااچه عامو سختـه خب

فاطمه با من کل کل نکن حوصله ات رو ندارم حاال بابات مـیاد غر مـیزنه سرم ک چرا شام نداریم

با اون شوهر بداخالقت

چپ چپ نگـام کرد

چیه خب راست مـیگم

پاشو برو خـونه الهام

همـینجور ی ریز ور ور ور مـیکنی، خدا ب داد شوهرت برسه

دلت خـوشـه ها مادر من شوهر کجا بود تا این خـوشکل موشکل ها هستن کسی ب من نگـاه مـیکنه

باز شروع کرد پاشو برو حوصله ی آه و ناله ات رو ندارم

خب چی مـیشـد من ی کم از خـوشگلی شما رو ب ارث مـیبردم همه اشو دادین ب فریـد نامردی نیست پسرتـون

خـوشگله دخترتـون زشتـه اصال چرا من پسر نشـدم اون دختر

استغفراهلل این دختر باز تـو کـار خدا فضولی کرد پاشو برو ک حوصله ات رو ندارم پاشو تا کفریم نکردی

خـوشحال از این پیروزی بزرگ دست هامو شستم و دویـدم سمت راه پله

کجا رم کردی تـو مـیخـوای بری از در برو زشتـه اینقدر از رو پشت بوم مـیری تـو خـونه مردم

ی بوس ب همراه ی رقص منحصر ب فردمو نثارش کردم بعد در حالی ک هنوز خفت مـیکردم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان