دانلود رمان انتقام جویی سرد  از ناشناس برای اندروید و کامپیوتر و PDF

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان انتقام جویی سرد pdf از ناشناس با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ناشناس مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان انتقام جویی سرد

آراز سرگردیه که به خاطر آسایش و راحتی خـودش و نامزدش و اینکه مـیخـواد به کشور

خـودش ایران برگرده،بایـد به آخرین ماموریت کـاریش که لندن هم هست بره و تـوی این

ماموریت بایـد با فرناز عابدی صیغه بشـه تا به این ماموریت بره و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حاملگی اجباری

قسمت اول رمان انتقام جویی سرد

در باصدای بدی باز شـد که چشمای خشمـگینم و به مقابلم دوختم

آسلی باگریه خـودش و زمـین انداخت

چرا مـیخـوای به این ماموریت بری؟!هاانبیشعور من دوستت دارم چرا نمـیفهمـی

مـیخـوام زندگی کنیم…من دلم آشوبه…ایندفعه یک چیزی مـیشـه

بخدا مـیشـه آراز…اصال نمـیذارم بری آراز…واهلل نمـیذارم

با حرص روم و ازش گرفتم

پرونده ای که سرهنگ بهم داده بود داخل چمدون گذاشتم

روز اول بهت گفتم شغلم اینه…مـگـه نگفتم

باتمام عشقـی که بهت دارم آسلی ولی بایـد برم

این بار بحث یک کـار مهمه…بایـد برم تا تبرئه بشم

من خـودم و تـواین کـار اثبات مـیکنم

اورکت مشکیم و پوشیـدم

جلورفتم و لبم به پیشونی آسلی چسبوندم

خـواهش مـیکنم اگر برات مهمم برگرد ساکـاریا،استانبول امن

نیس خـواست حرفی بزنه که دستم روی لبش گذاشتم تا سکوت اختیار

کنه

اشکش چکیـد

این دوری براش خـوب بود آسلی زیاد بهم وابستـه بود

دستـه چمدونم و کشیـدم سوار ماشین فرودگـاه شـدم

پروازم به سمت لندن بود…ماموریت جدیـدمون اونجا بود

داخل یک کـارخانه بستنی سازی

تـو یک چشم بهم زدن خـودم و تـو فرودگـاه لندن دیـدم

اروم اروم ازبین جمعیت رد شـدم

با دیـدن کوهیار که برام دست تکون مـیـداد به سمتش حرکت کردم

سالم پسر،رسیـدن بخیر

سرد جواب دادم

سالم

ممنون،سرهنگ کجاست؟

تـو خـونه،االن مـیریم اونجا

تا بهت جزئیات و بگـه!

درجریانی که بایـد نقش یک مرد زن دار…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان