برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خیلی وقتـه pdf از رویا نیکپور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رویا نیکپور مـیباشـد

موضوع رمان : طنز/کلکلی/عاشقانه

خلاصه رمان خیلی وقتـه

این داستان درباره عشقه عشق واقعی عشق واقعی عشقـیه که هیچ وقت

اومدنش رو متـوجه نمـیشی یهو به خـودت مـیای و مـیبینی عاشقـی این

داستان درباره دو عاشقه که دلاشون مـیگن خیلی وقتـه مـیخـوام بگم

دوستت دارم(اسم رمان که به خیلی وقتـه خلاصه شـده)این دوتا عاشق

مسیر زیییادی رو طی مـیکنن تا به هم برسن نقش بازی مـیکنن مسخره بازی

در مـیارن آدمای سر راهشونو پس مـیزنن فقط و فقط به خاطر اینکه به هم برسن

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان باوان رویا نیکپور

قسمت اول رمان خیلی وقتـه

با صدای زنگ بالای سرم بیـدار کھ نھ نیمھ ب

یـدار شـدم ھنوز خـوابم مـیومد دوباره

ساعتھ زنگ زد صداشم تیز و گوش خراش

خیلی رو مخ بود دستمو محکم زدم

روش بازم داشت مـیزنگیـد کھ برش داشتمو

محکم زدمش بھ دیوار کھ صدای شکستن

خیلی بدی ایجاد کرد

از صدا پریـدم بالا

مامـی شراره دوباره اون ساعت لامصبیو شکوندی

از اتاقم اومدم بیرونو گفتم

من رو مخ بود مامـی

مامـی اینقدر مامـی مامـی نکن پاشو

دستـو صورتتـو بشور برو دانشگـاھت

من اه مامـی مرده شور دانشگـاھو ببرن

اخرش کھ چی ؟اینھمھ تحصیل مـیکنم وقت

مـیذارم وقتی درسم تموم شھ مـیام تـو خـونھ ور

دل خـودت کـار کھ پیـدا نمـیشھ بعدم شوور

مـیکنم مـیرم کلفتی شوورمو مـیکنم بعدم

مامـی اه بسھ شری سرم رفت چقدر

حرف مـیزنی بیا برو دانشگـاھت دیر شـد

من اااااا مامـی پس صد سال واسھ کی روضھ خـوندم

مامـی چقدر حرف مـیزنی شری تقصیر

شما ھاس مـیگن زنا وراجن بیا دیگھ

اتاق من طبقھ بالا بود بھ خاطر ھمـین منظور

ننم این بود کھ گمشو بیا پایین تا با چک

و لگد نیاوردمت پاییناز رو نرده ھا سر

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان