برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دنیای گمشـده pdf از ر.اکبری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و جPDF

  نویسنده این رمان ر.اکبری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان زندگی بنفشـه

سر پیچ که رسیـدم،زن و شوهر جوانی همراه دو کودک خـود،سوار شـدند.

نگـاهی از آیینه به دختر بچه کوچکی که دستان کوچکش را دور گردن پدرش حلقه کرده بود،انداختم.

پسر بچه در آغوش مادرش به خـواب رفتـه بود.

زن و مرد آروم و صبور نشستـه بودند و با شکیبایی به شیطنت های فرزندانشان لبخند مـی زدند.

یک لحظه ذهنم به گذشتـه برگشت.

به خانه،به پدر،به مادر.

به بازی پدر با من؛ چه شیرین بود آن روزها.

دل های ما چگونه مـیتـوانند به این آسانی ازکنار محبت و عشق این چنین آرام و بی اعتنا بگذرند؟

– آقا قربونت همـین بغل،نگـه دارین.

با صدای بلند مرد مسافر از افکـارم بیرون آمدم.

مرد کرایه را پرداخت و همـگی پیاده شـدند.

من همچنان با نگـاهم آنان را تعقـیب مـیکردم نگـاهی به ساعتم انداختم ده ونیم شب بود.

با سرعت به طرف خانه حرکت کردم.

دو سه روز،از پاییز گذشتـه بود و سوز خنکی از پنجره به صورتم مـیخـورد،هوا خیلی زود سرد شـده بود.

به خانه رسیـده،ماشین را پارک کرده و داخل حیاط شـدم.

دست و صورتم را با آب سرد حیاط شستـه و وارد راهرو شـدم.

بوی خـوش غذا فضای خانه را پر کرده بود.

پایان خـوش…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان لحظه ای با ونوس

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان