برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طرح زیبای چشمانت pdf از هدیه کیانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هدیه کیانی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان طرح زیبای چشمانت

دختری تنها

دختری که شانه هایش خم مـی شود زیر بار تـهمت ها

قضاوت ها! حق هایی که به ناحق، از او گرفتـه شـده

آواره کوچه و خیابان شـده

واما آخر داستان این دختر تنها چه مـی شود

رمان پیشنهادی:دانلود رمان زندان تنهایی

قسمت اول رمان طرح زیبای چشمانت

درحالی که گوشی رو جابجا مـی کنم مـی گم :آخه آیـدا جان

نمـیشـه که همـیشـه تـو بیای دنبالم و راهت رو دور تر کنی!

آیـدا مـیگـه:چرا عزیزمن خـوبم مـی شـه تـو که همـیشـه مزاحم من هستی اینم روش

من:ای خـــدا،آیـدا تـو هرکـاری بکنی هرچقدر هم پافشاری

بکنی من یک ماشین مـی گیرم،احتیاج دارم بعدش هم

الکی گواهینامه نگرفتم که خاک بخـوره،درستـه؟با صدایی که از پشت تلفن شنیـده

مـی شـه مـی گـه:آریانا جان عزیزم من برم تلفنم داره زنگ مـی زنه فکر کنم رامـین

باشـه!
نفسم رو با حرص بیرون مـی دم و مـی گم:آیــــدا

جانش
من:نگو که باز دوست پسرت رو عوض کردی تا دیروز که علیرضا بود حاال شـده رامـین؟

از پشت تلفنم مـی تـونم لبخند گشادش رو حس کنم

من:د آخه آیـدا این بدبختا چه گناهی کردن که هی اهلل و اکبر

سریع و با هول مـی گـه: خـب دیگـه آریـنا جان من برم سالم برسون ،بای!

گوشی رو با حرص رو تخت پرت مـیکنم و مـی گم از دست این آیـدا آدم نمـی شـه

از جلو آینه رد مـی شم و به چشمای غمـگینم که همـیشـه خدا غمـگینه تک نگـاهی

مـی ندازمهه واسه من که عادی شـده از اتاق خارج مـی شم و به سمت آشپزخـونه

مـی رم همـین طور تـو راه موهام رو مـی بندم و به این فکر مـی کنم که حتما

بایـد..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان