برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جان جانان pdf از یاسمن بیگی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان یاسمن بیگی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/درام/اجتماعی/معمایی

خلاصه رمان جان جانان

سختـه!

سختـه که بدونی، لحظات آخر زندگیتـه!

سختـه که این رو بدونی و نتـونی کـاری برای نجات جونت انجام بدی!

سختـه که به یاد گناه های گذشتـه بیوفتی؛ ولی نتـونی جبران کنی!

سختـه که بدونی، زمانی برای جبران نداری!

سختـه!

خیلی سخت….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان الهه شرقـی

قسمت اول رمان جان جانان

آروشا :
با جیغ گفتم:
_ این درو باز کن… بیا این رو باز کن! کجایی؟

بعد از کلی زجه، باالخره با نگـاه سردش در رو باز کرد و نیم تنش رو

به در تکیه داد؛ پاهاش رو ضربدری گذاشت و به من زل زد.

_ چتـه ؟

_ بیا این درو باز کن.

_ چی گفتی؟

_ مـیگم بیا این درو باز کن.

_ چی؟

_ گفتم بیا این رو باز کـن.

_ نمـیشـه!

با ناله و التماس گفتم:

_ بیا این درو باز کن؛ خـواهش مـیکنم… ازت خـواهش مـیکنم! بیا

این درو باز کن.

_ نه! تـو هنوز جوابت رو پس ندادی.

فریاد زدم:

_ مـیگم بیا این درو باز کن.

_ دارم آروم آروم کنترلم رو از دست مـیـدم. کـاری نکن بیام تـو!

_ چرا ولم نمـیکنی؟ چرا دست از سرم بر نمـیـداری؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان