برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خدا عشق را واسطه کرد pdf از همـیشـه بهار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان همـیشـه بهار مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/مذهبی

خلاصه رمان خدا عشق را واسطه کرد

یامـین دختری معتقد به دین اسلام، شجاع ، منطقـی و

دارای نفوذ کلام برای ادامه تحصیل به ایتالیا سفر مـیکنه

کـارلو پسری مسیحی که حتی دین خـودشو درست و حسابی نمـیشناسه ،

سرد ، مغرور ، بی اعتنا به همه چیز و همه کس

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کما همـیشـه بهار

قسمت اول رمان خدا عشق را واسطه کرد

دستی به چشمام کشيدم و صاف نشستم ، کمربندمو بستم ، هنوز منگ

خـواب بودم

سرمو سمت پنجره کج کردم ، نزدیک زمين بودیم ، دوباره گردنمو صاف

کردم و اینبار به مسافرای دیگـه نگـاه کردم

اوه خدای بزرگ ، تقریبا همه خانما بی حجاب شـده بودن و به جز من دو

خانم دیگـه حجاب داشتن

کم کم هواپيما متـوقف شـد

کمربندمو باز کردم و از جام بلند شـدم و مانتـومو صاف کردم ، جلو رفتم و از

پله ها پایين اومدم ، هوا روشن بود و گرمای آفتاب زیادی اذیتم مـی کرد

وارد فرودگـاه شـدم ، ساکمو تحویل گرفتم و راه افتادم ، با چشمام دنبالشون

ميگشتم ، که یه دفعه یکی اسممو با لهجه ایتاليایی صدا زد ، آقای دلوکـا بود

 لبخندی زد و به ایتاليایی گفت :

سالم دوشيزه یامين ، به شـهر رم خـوش آمدی

پشت سرش خانم دلوکـا هم سالم و خـوش آمد گفت ، با خـوش رویی جواب

هر دو رو دادم

از فرودگـاه خارج شـدیم ، یک ليموزین منتظرمون بود ، راننده درو باز کرد و

هر سه نشستيم

در طول مسير بودیم که آقای دلوکـا پرسيد :

آقای دکتر حالش چطوره ؟

پدر حالشون خـوبه و دلتنگ شما هم بودن ولی متاسفانه نتـوستن منو

همراهی کنن

دختر خيلی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان