برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ماه شب تار من pdf از mahla mp لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان mahla mp مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان ماه شب تار من

سورن افشار یکی از تاجران بزرگ و سرشناس که سال‌هاست نفرت در قلب او ریشـه دوانده؛

اما با دزدیـدن آیسان، داستان آن‌طور که او پیش‌بینی کرده بود، پیش نمـی‌رود و خـواه‌ناخـواه

وارد مسیری مـی‌شود که سرنوشتش را تغییر مـی‌دهد

اما با پیـداشـدن باربد تاج‌فر، برنامه عوض مـی‌شود و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان الی از پاییز

قسمت اول رمان ماه شب تار من

بیتـوجه به التماس و گریهوزاریهای سارن، در اتاق رو بستم و روی صندلی مخصوص و بزرگم ک

ه کنار تخت قرار داشت، نشستم جعبه ی سیگـار رو از جیب کتم بیرون کشیـدم نخی بیرون آوردم

و بین لبم قرار دادم فندکم رو از روی پاتختی چنگ زدم زیر نخ سیگـارم گرفتم و روشنش کردم

به تابلوی نقاشی خـودم که تصویر دختری روی تابلو نقش بستـه بود، نگـاه کردم سیگـار رو آروم از لای

لبم بیرون کشیـدم و پوزخندی زدم کـارم به جایی رسیـده که خـواهرم هم بهم خــ ـیانـت مـیکنه

نفسم رو عصبی بیرون دادم بلند شـدم و چنگی به موهام زدم صدای گریه ی سارن از بیرون مـیاومد و

عصبیترم مـیکرد فریاد بلند و خشمـگینی کشیـدم با پام به زیر مـیز بـ*ـار زدم که مـیز کج شـد و روی زمـین

با صدای ناهنجاری افتاد شیشـههای مشـ*ـروب شکست و کف زمـین رنگی شـد تموم وجودم مـیلرزیـد

از خشم به نفسنفس افتاده بودم و قفسه ی سـینه م بهشـدت بالاوپایی ن مـیشـد در با ضرب باز شـد و

پشتبندش صدای نگران رخساره به گوشم رسیـد : -سورن خـوبی؟ بدون اینکه برگردم، به سقف خیره شـدم و

با پوزخند گفتم : -خیلی وقتـه حالم خـوبه مـگـه نمـیبینیـد؟ صدای آهش رو شنیـدم و پشتبندش، صدای قدمهای

آرومش رو که از…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان