برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نفس بارون pdf از نیکیتا. الف با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نیکیتا. الف مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/واقعی

خلاصه رمان

 نفـس متیـن پـور در آخرین جلسـات کلـاس راننـدگـی بـل پسـر مربـیش محمـد همـایـونیـان آشنـا مـیشـه. محمـد هـم بـا دیـدن نینـا متیـن پـور، خـواهـر نفـس مـیخـواد کـه از اون بـرای پـروژه جدیـدش در آتلیه عکـاسـی بـه عنـوان مـدل در تیـزرهـای تبلیغـاتی استفـاده کنـه و همـیـن مـیشـه شـروعـی واسـه دیـدار دوبـاره‌ی آنها محمـد سخـت و غیـرقـابـل نفـوذ سعی مـی‌کنه طوری به احساسات نفس راه پیـدا کنه/// حـسـی نـاشنـاختـه در وجـود نفـس رشـد مـیکنـه تـا اینکـه مشکـل بـزرگـی گـریبـانگیـر خـانواده‌اش مشـه و رابطـه‌ش بـا محمـد کمتـر وکمتـر مـیشـه تـا روزی کـه نفـس تصمـیـم مـیگـره همـه چیـز رو رهـا کنـه! یـه تمـاس یـه تمـاس و خبـر رفتـن محمـد برای همـیشـه از ایـران…///

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان