برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چتر خیس باران pdf از زهره دهنوی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهره دهنوی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/غمـگین

خلاصه رمان چتر خیس باران

باران دختری که درگیر قضاوت شـد، قضاوتی که برای چند سال از روال عادی زندگی ش، دورش کرد

دختری که زخم زبان ها و قضاوت ها اون رو رنجوند،

دختری که از خانواده و عشق زندگی ش بریـده و تمام بودن هاش تـوی خـودش خلاصه مـی‌شـه،

اما تصمـیم مـی‌گیره خـودش مسیر زندگی ش رو عوض کنه و در آخر به خـوشبختی برسه.

همراه ما باشیـد با عاشقانه هایمان..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مـیوه منحوس ژیلا

قسمت اول رمان چتر خیس باران

تقه ای به در اتاق خـورد، صدای امـیر علی به گوش رسیـد:

شنیـدم به مشکل فنی برخـوردیـد.

خندیـدم، صدای بهار اومد: داداش برو داخل در باز.

امـیر بالحن بامزه ای گفت: باشـه خـواهر، یاال…یاال…

و، وارد اتاق شـد.

پشتم بهش بود، در اتاق بستـه شـد و امـیر علی گفت:

افتادم تـو دام عاشقـی نفهمـیـدم نفهمـیـدم.

معذب خندیـدم.
امـیر سمتم اومد با لحن شوخی گفت: یه زیپ نمـیتـونیـد

ببندیـد بعد بهتـون گواهینامه هم مـیـدن.

با حرص گفتم: چه ربطی به گواهینامه داره؟

نزدیک تر شـد و دستش رو دور کمرم انداخت و…

بوی بارون به مشامم رسیـد، قطرات بارون آروم آروم روی شیشـه ماشین سر مـیخـورد. به آسمون خیره شـدم و با

خـودم غر زدم: اه لعنت، االن چه وقت بارون اومدن؟

نا خـودآگـاه، ابرو هام در هم گره خـورد.

شیشـه ماشین رو باال دادم، گوشـه لبم رو به دندون گرفتم

 و به تابلوی رو به روم، زل زدم: سالن زیبایی باران.

صدایی زنگ موبایلم سکوت ماشین رو

شکست.

با دیـدن اسم گـالره وصل کردم و آروم گفتم: بله؟ با مکث گفت:

کجایی؟ نمـیخـوای بیای؟ این مونده رو دستم چیکـار

کنم؟

با دست روی فرمون ضرب گرفتم: بارون

 

 

 

 

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان