برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

 دانلود رمان عشق بی رحم pdf از رز آبی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رز آبی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دل آرام

تنم مثل کوره مـیسوزه‌ زیر دلم درد مـیکنه‌ حالم خـوب نیست حالم اصلا خـوب نیست روی تخت دراز کشیـدم و مثل مار به خـودم مـی پیچم صدای بستـه شـدن در و مـیشنوم و حتی نای تکون خـوردن ندارم

دل آرام دلی جان؟

دارم خفه مـیشم

در اتاق و که باز مـیکنه با دیـدنم دستـه گل از دستش مـی افتـه و سمتم مـیـدوه:

چیشـده؟

دلی؟

هیچی

عصبی زیر سرم و مـی گیره و بلندم مـیکنه:

هیچی رنگت پریـده

تب داری

بعد مـیگی هیچی؟

کلافه کمک مـیکنه بشینم مانتـو و شالمو مـیاره و تنم مـیکنه خستـه مـیگم:

بزار بمـیرم ارتان

مکث مـیکنه نگـام مـیکنه گیج مـیپرسه:

چی؟

بزار بمـیرم خستم

چرند نگو دلی سگ نکن منو

شال و روی سرم مـی ندازه و کمک مـیکنه بلند شم:

از کی اینجوری شـدی و یه زنگ نزدی به من؟

نیم ساعت

دل درد داری؟

به ماشین که مـیرسیم سوار مـیشم پشت فرمون مـیشینه و حرکت مـیکنه نگران نگـام مـیکنه:

سردتـه تب و لرزی؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان