برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تنها دور از تـو pdf از ماه بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ماه بانو مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان تنها دور از تـو

دلسا به خاطر مشکلات و اتفاق‌های که تـوی زندگی‌اش افتاده، پا مـی‌ذاره روی دلش و از کسی که دوستش داره

فاصله مـی‌گیره تا این‌که بعد سال‌ها، عسل به خاطر حسادت و نفرتش، اون رو از مردی دور مـی‌کنه که قصد

نزدیک شـدن به دلسا رو داره، اما غافل ‌از این‌که اون شخص کسی نیست به جز… به پا کردم طوفان ی در دلم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان انتقام عسلی ماه بانو

قسمت اول رمان تنها دور از تـو

جان دادم و به سخت ی دل بُریـدم
و

ازت دور شـدم

عشق تـو رو بر ای همـیشـه کنج قلبم پنهون کرد م

تـو ی دنیا م

با خیالت نفس مـیکش م

و

با تک تک خاطره هام تنهایی غرق م یشم

از این دور ی و نداشتن تـو تنهایی درد م یکشم

این حجم دلتن گ ی برام سن گ ین و طاقت فرساست

تنها دور از تـو

دستم رو نوازش وار ر وی کمرم کشیـد م تا شای د از دردش کم بشـه

درد م یکنه؟ !

با صدای نگران مونا، نگـاهم رو به چش مهای ریز ش دوختم سری تکون دادم و با بیرون فرستادن نفسم لب زدم :

از این مهمون یهای افراطی خستـه شـدم

در حال ی که پی ش دست یها رو دستمال م یکشی د با لحن حرص دار ی گفت: من رو بگو دارم مُیمـیر م ازخستگی!

خرحمالیش فقط مال ماست اون وقت خـوش گذرونیش مال بقـی ه است، نم یـدونم چرا نمـیفهمن که مای م آد ///

وای خدا باز شروع کرد ای ن دختر فقط کـاف یه ی ک گله کن ی تا سری ع لب به شکـایت باز کنه …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان