برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هجده سالگی pdf از Mahsa s با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Mahsa s مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/تراژدی

خلاصه رمان هجده سالگی

در اوج حس کردن زیباترین احساس دنیا، شـده ناگـهان سیلی دردناکی بر جانت بنشیند؟

ترک شـدن و روی دست دنیا ماندن، از آن سیلی‌هاست آن هم بی هیچ دلیل و منطقـی

یک شب، در آغـ*ـوش آرامش آرام مـی‌گیری و صبح فردا در دستان آشوب

سرنوشت چشم مـی‌گشایی در دوران گم مـی‌شوی؛ اما زمان تـو را با

هجده سالگی‌ات آشنا مـی‌کند این قصه، داستان هجده ساله‌ایست

که به‌دنبال گمشـده‌اش مـی‌گردد گم شـدن دیگری اما، بهانه‌ای

مـی‌شود برای پیـدا کردن خـودش! آدم‌ها! مـگر چقدر زنده‌ایم؟

بگذاریـد گم شـده‌ام را پیـدا کنم تا دیر نشـده

«و شایـد به قول لیلی داستانم، این قصه را هم بایـد باکمـی عسل خـواند!..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آهوی وحشی

قسمت اول رمان هجده سالگی

لیلی را از روی تاب پایین مـیآورم و اوهم بدون معطلی، به

سمت ماشین محبوبه مـیـدود. من هم با قدمهای آهستـهتر،

به سمت ماشین نقرهایرنگ محبوبه مـیروم.

از ماشین پیاده مـیشود و با ذوق تکتک بچه ها را در آغـ*ـوش مـیگیرد و به آنها سالم مـیـدهد.

بچهها گویی مدتـهاست که او را ندیـدهاند، حسابی دورش مـیچرخند و از سروکولش باال مـیروند.

بچه ها که رفع دلتنگی مـیکنند، محبوبه با همان مهربانی همـیشگیاش آنها را راهی بازی مـیکند.

سرش که کمـی خلوت تر مـیشود بهسمتش مـیروم.

سالم.

نگـاهم مـیکند و همانطور که چادر و مقنعهاش را مرتب مـیکند، مـیگویـد:

سالم دخترم. وای از دست این بچهها ببین چیکـار مـیکنن با آدم!

سپس لبخندی مـیزند و چادرش را که مرتب مـیکند، به

سمت صندوقعقب ماشین مـیرود و جعبهای از داخلش بیرون

مـیآورد.

محمدعلیجان، بقـیه کـارتنها رو هم با آقارحمت بیارین تـو دفتر.

اسمش که مـیآیـد، تازه متـوجه حضورش مـیشوم.

از ماشین که بیرون مـیآیـد و ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان