برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بزار حس کنم با منی pdf از فری بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فری بانو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

در با شتاب باز شـد و پرستار هراسان خـودشو پرت کرد تـو…در حالی که نفس نفس مـیزد،بریـده بریـده گفت:
-آقای…آقای..دکتر…خانمتـون…
دیگـه منتظر ادامه حرفش نشـدم….خـودکـارو پرت کردم روی مـیز و بدون تـوجه به پرستار بخش،از اتاق زدم بیرون…
با سرعت زیاد خـودمو به اتاقش رسوندم و درو باز کردم…چندتا دکتر و پرستار بالای سرش بودن…
از بینشون رد شـدم و به چهره ی رنگ پریـده ی شریک زندگیم که حالا مثل یه تکه گوشت روی تخت افتاده بود نگـاه کردم…دلم فشرده شـد…
نگـاهی به دکتر کـامران کردم…سرشو به علامت تاسف تکـان داد و به همراه بقـیه ی دکترها و پرستارا رفت بیرون…من موندم و صدف…
آهستـه نشستم کنارش و دست ظریف و کوچکشو تـوی دستم گرفتم…
-صدفم؟؟؟؟
آروم چشماشو باز کرد و بهم زل زد…
خیلی دوست داشتم باهاش حرف بزنم ولی هیچ کلمه ای از گلوم خارج نمـیشـد…بغض کردم و دستشو بوسیـدم…
با دستایی لرزون ماسک اکسیژن رو از روی دهنش برداشت…به نظرم اومد مـیخـواد چیزی بگـه..
صورتمو به صورتش نزدیک تر کردم
-چیزی مـیخـوای بگی خانمم؟؟؟؟الهی من فدای اون چشمای عسلیت شم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان