برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یک شب آرامش pdf از gord afarid لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان gord afarid مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/واقعی

خلاصه رمان یک شب آرامش

کلیـد انداختم تـوی قفل و درو آروم باز کردم

نایی برای سرکشی نداشتم

به محض باز شـدن در باربد و دیـدم از رو مبل روبرویی در بلند شـد و به سمتم هجوم اورد

ترسیـدم..یه قدم به عقب برداشتم

یه لحظه از دیـدن صورت گر گرفتـه و قرمزش دلم ریخت

با خشونت دستمو گرفت و کشیـدم تـو و در و محکم بهم کوبیـد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان زندگی خصوصی منا معیری

قسمت اول رمان یک شب آرامش

ﻣــﻦ ﮐــﻪ ﺧــﻮدم ﻧﻤــﯽ ﺧــﻮام ﺑــﺮم اوﻧﺠــﺎ؛ﻣﻦ ﮐﺸــﯿﺪه ﻣﯿﺸــﻢ ﺳــﻤﺘﺶ،ﻣﺜﻞ ﯾــﻪ آﻫــﻦ رﺑــﺎ

ﻣــﻦ رو ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش. ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ،آدم ﺳﻤﺖ ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﮐﺸـﯿﺪه ﻣﯿﺸـﻪ ﮐـﻪ ﻗﻠﺒـﺎ دﻟـﺶ ﻧﻤـﯽ ﺧـﻮاد

.ﻣﺜـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﻤﺖ آدﻣـﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺸﯽ ﮐـﻪ دﻟـﺖ ﻧﻤـﯽ ﺧﻮاد،ﺳـﻤﺖ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﺸـﯿﺪه ﺑﺸـﯽ ﮐـﻪ

دﻟـﺖ ﻧﻤـﯽ ﺧـﻮاد،ﻓﮑﺮ آدﻣـﯽ رو راه ﺑﺪي ﺑﻪ ﻣﻐﺰت ﮐﻪ دﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاد !ﭼﻘﺪر ﭘﺮم از اﯾﻦ دﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮادﻫﺎ!

ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﭘﺎرك ﮐﺮدم و ازش ﭘﯿﺎده ﺷﺪم.ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و وارد ﺷﺪم ﻫﻨــﻮزم ﻋﻄــﺮش زﻧــﺪه ﺳــﺖ ﺗــﻮي

ﺧﻮﻧــﻪ !اﻧﮕــﺎر ﻫﻤــﯿﻦ دﯾﺸــﺐ اﯾﻨﺠــﺎ ﺧﻮاﺑﯿــﺪه !ﻧﻤــﯽ ﺧﻮاﺳــﺘﻢ اﻣــﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪم ﺳﻤﺖ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻤﻮن!

ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه اﺷﮑﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ .در اﺗﺎق رو ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﭘﺎم رو داﺧﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻢ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ

ﭼﺸﻤﺎم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﻐﺾ داد زدم: ﭼــﯿــــﻪ؟ﭼﺮا اﯾﻨﺠــﻮري ﻧﮕــﺎﻫﻢ ﻣــﯽ ﮐﻨﯽ؟ﻣﮕــﻪ زاﯾﻤــﺎن

زودرﺳــﻢ ﺗﻘﺼــﯿﺮ ﻣــﻦ ﺑــﻮد ﻟﻌﻨﺘﯽ؟ﻣﮕــﻪ ﺗﻘﺼــﯿﺮ ﻣﻨــﻪ ﮐــﻪ ﻧﻤﯿﺘــﻮﻧﻢ ﻫــﻢ ﻣــﺎدر ﺑﺎﺷــﻢ ﻫــﻢ ﭘﺪر؟

ﺗﻘﺼــﯿﺮ ﻣﻨــﻪ ﮐــﻪ ﻫــﻢ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺮم ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﻢ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻪ؟ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﯿﺘﺎ

آﺳﻢ داره؟ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﮕﺎرم رو از ﮐﯿﻔﻢ درآوردم و ﭘﺮت ﮐﺮدم ﺳﻤﺖ ﻋﮑﺴﺶ: ﺗﻮ اﻟﮕﻮم ﺷـﺪي واﺳـﻪ

ﮐﺸـﯿﺪن ﺳـﯿﮕﺎر !ﺗـﻮ ﻣﺴـﺒﺐ ﻣـﺮگ ﻣﺎﻣـﺎن ﻓﺨـﺮي و رﯾـﻪ ﻧـﺎرس ﻫﺎﻧﯿﺘـﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺗﻮﺋﻪ ﻻﻣﺼﺐ ﮐﻪ ﮔﻨﺪ

زدی به زندگیمازت ﻧــﻤﯽ ﮔــﺬرﻣـــ! ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺮف زدن ﺑﻬﻢ ﻧﻤﯽ داد؛ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدم…

دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺎرم ﺑﺎﺷﻪ و ﺑﮕﻪ اﻧﻘﺪر ﻧﻖ

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان