برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تیرانداز عاشق pdf از رها بهرامـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رها بهرامـی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان تیرانداز عاشق

در مورد یه دختر ورزشکـاره که برای مسابقات جهانی انتخاب شـده..

دختری که همه ی فکر و ذکرش کـار و

ورزششـه و چیز دیگـه جز این براش اهمـیت نداره..

اتفاقـی با یه پسر اشنا مـیشـه که از قضا اونم ورزشکـاره..

چیزی تـو گذشتـه ی این اقا پسر وجود داره

رمان پیشنهادی:دانلود رمان چراغ قرمز رها بهرامـی

متن اول رمان تیرانداز عاشق

سرخـوش وشاد وسط باغ بزرگي راه ميرفتم و آزاد براي خـودم ميچرخيدم

مثل چهارده ساله ها باال پايين ميپريدم

لب جوي زاللي نشستـه بودم و داشتم اب ميخـوردم…
که…

باصداي بلند گوشيم از خـواب پريدم به زحمت تماس رو

برقرار کردم و خـواب آلود گفتم بله!؟؟!

صداي سرخـوشي تـو گوشم ميپيچيد و هياهو به پا ميکرد…

سعي کردم حواسم رو جمع کنم تا ببينم اين ديوونه کيه

که منو از خـواب نازم بيدار کرده …تا

چندتا ريچار بارش کنم…بعلهههه!!!

ميترا بود…

_اي بميري ميتراا!!چه خبرتـه اول صبحي مثل

خروس بي محل صداي نکرت رو انداختي رو

سرت؟؟

نا باور صدام زد

_مونيکـا؟!!!

_زهرمار چيه؟!

مثل اينکه حالش بدجور گرفتـه شـد آرومتر گفت:

منو باش زنگ زدم خبر انتخابي رو به کي

بدم

باي…

بالفاصله تماسو قطع کرد

بي تـوجه به حرفش،به اميد اينکه ادامه ي خـوابمو

ببينم سرمو رو بالش گذاشتم اما…

به ثانيه نکشيده انگـار تازه فهميدم ميترا چي گفت..

پاشـدم فووري شمارشو گرفتم و…

_سالم عشقم جون دلم؟؟کـارم داشتي؟

_منت کشي فايده نداره..دلمو شکوندي_

عههه خـواهري خـودمي بگو ديگـه
و لحنمو بچگونه کردم تا شايد تاثير بذاره.._

نووچ مونيکـا کي ميخـواي ادم شي ضد حال نزني؟؟

هرشرايط ديگـه اي بود تماسو قطع ميکردم

چون اصالا نازکشي تـو خـونم نبود اما…

بعد چند لحظه سکوت…

_ميخـواستم بگم خبرمرگت

 

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان