برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق آمازونی جلد دوم pdf از آمنه آبدار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آمنه آبدار مـیباشـد

موضوع رمان :طنز/عاشقانه

خلاصه رمان عشق آمازونی جلد دوم

در ادامه ماجراهای طنز یزدان و هانا است و اما با حضور شخصیت های جدیـد که هر کدوم

یه طنزی رو رقم مـی زنن. دلارام عشق یزدان و هانا که عجیب با یزدان سر لج افتاده…

دریا دختری دیوونه تر از هانا، که دوست داره زود شوهر کنه و نیمه گمشـده اش رو پیـدا کنه

 ولی از بخت بد روزگـار، هر بار یه ضد حال مـی خـوره!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان روزهای بی قراری

قسمت اول رمان عشق آمازونی جلد دوم

یعنی االن واقعا قراره هانا تـو فیلم باز ی کنه؟

روشنک یه لحظه نگـاهش رو از گوشی برداشت و یه چیپس انداخت تـو دهنش و گفت:

آره نقش اول رو بهش دادن.

احتماال نقش اوله فیلمم یه خره!

با حرص بستـه دستمال کـاغذی رو تـو صورت دریا پرت کردم.

حرف نزن بیشعور… دوستت داره معروف م یشـه!

خیل ی خب بابا، تـو ف یلمو باز ی کن، از کجا معلوم باز این فیلمه شکست نخـوره؟

راستم مـی گفت! احتمالش زیاد بود… ولی ما به چیزای منف ی فکر نم ی کنیم.

کم انرژ ی منف ی بده، به این فکر کن که فردا پس فردا کنار یه آدم معروف راه مـی ر ی و اعتماد به

نفست اعتماد به سقف مـیشـهدهن کجی کرد که پرس یـدم:

چخبر از فریاد؟

کـات کردیم! اون لیاقت منو نداشت.

باز چرا؟

بهش گفتم ب یا ازدواج کنیم، گفت قصد من ازدواج نیست. تـو چی؟ هنوز سینگلی؟

نفس عمـیق ی کشیـدم و چیپس تـو دهنم رو قورت دادم که چشمام گرد شـد و تا پایین رفتنش همون

جور گرد موند… خیل ی بد بریـده بود. لیوان آب رو برداشتم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان