برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حاج آقا pdf از سارا تیموری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا تیموری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان

با صدای زنگ ساعت مثل برق پریـده ها از روی جام بلند شـدم.

کمـی سرمو محکم تـو دستم فشار دادم تا موقعیتمو پیـدا کنم.

با صدای کوبش در و صدای عصبانی دایه که مـی گفت:
– تینا مادر دانشگـاهت دیر مـیشـه

گوشیمو از روی عسلی برداشتم و بادیـدن ساعت گوشیم که ۸:۴۰ رو نشون مـی داد،

جیغ بلندی کشیـدم و بدون این که دستـو صورتمو بشورم، شروع کردم به پوشیـدن لباسام.

همونطور که داشتم با هول دکمه های مانتـومو مـی بستم، با خـودم زمزمه مـی کردم:

-وای خدا حتما اون استاد عمامه پوشِ امل اخراجم مـی کنه این ساعت لعنتی چرا دیر صدای نکرش بلند شـد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان